كد خبر : 2287     تعداد بازدید: 209

اخبار پژوهشکده
روش شماره گذاري DVD پشتيبان
قابل توجه کليه همکاران
پيرو نامه ارسالي رياست محترم پژوهشکده  و معاون محترم پزوهشي با موضوع پشتيبان گيري اطلاعات ،لازم است کليه مديران و کارشناسان محترم از راهنماي ارسالي جهت شماره گذاري استفاده نمايند. متذکر مي گردد تعيين کدهاي پروژه/مديريت/بخش با توجه به قالب استاندارد و طبق تصميمات داخلي هر حوزه انجام خواهد شد .در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با داخلي 2356 آقاي قنبرنژاد  تماس حاصل نماييد.
 جهت دريافت DVD خام به اداره شبکه مراجعه نماييد.
 
با تشکر اداره شبکه